Wettelijke bepalingen

1. Presentatie van de website
In overeenstemming met artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie wordt de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de oprichting en de follow-up van de website van LFI Eigenaar aan de gebruikers bekendgemaakt:
Eigenaar: LFI Anvers
Verantwoordelijke publicatie: LFI Anvers – secretariat@lfianvers.org
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon.
Gehost door: OVH
Vormgeving: Agence Bis’Art
2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten
Het gebruik van de website van LFI Anvers impliceert de volledige aanvaarding van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de website van LFI Anvers worden daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.
De website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. LFI Anvers kan echter besluiten de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In een dergelijk geval zal LFI Anvers alles in het werk stellen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van het onderhoud.
De website van LFI Anvers wordt regelmatig bijgewerkt door LFI Anvers. De wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, en het wordt aangeraden deze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.
3. Beschrijving van de geboden diensten
De website van LFI Anvers heeft tot doel om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de school.
De LFI Anvers spant zich in om op de website van LFI Anvers zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De school kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in het bijwerken van de site, ongeacht of dit aan de school zelf te wijten is of aan derden die de school deze informatie verstrekken.
Alle informatie op de website van LFI Anvers wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website van LFI Anvers niet volledig. Deze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de informatie online is gezet.
4. Contractuele beperkingen met betrekking tot de technische gegevens
De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.
De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade naar aanleiding van het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe de website te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.
5. Intellectuele eigendom en inbreuk
Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom.
6. Beperking van de aansprakelijkheid
LFI Anvers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website van LFI Anvers en die het gevolg is van gebruikte apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, zoals een virus of incompatibiliteit.
LFI Anvers kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website van LFI Anvers.
Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. LFI Anvers behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle op deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt LFI Anvers zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).
7. Bescherming van de persoonsgegevens
In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door de Franse wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de Franse wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Bij gebruik van de website van LFI Anvers kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de koppelingen via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website van LFI Anvers, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP-adres) van de gebruiker.
In elk geval verzamelt LFI Anvers alleen persoonlijke gegevens over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de website van LFI Anvers worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de website van LFI Anvers wordt dan meegedeeld of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.
Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website van LFI Anvers wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen een eventuele overname van LFI Anvers en zijn rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou worden gehouden aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de website LFI Anvers.
De databanken worden beschermd door de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
8. Hyperlinks en cookies
De website van LFI Anvers bevat een aantal hyperlinks naar andere websites die met toestemming van LFI Anvers zijn geplaatst. LFI Anvers heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte websites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.
Bij het bezoeken van de website van LFI Anvers kunnen cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een website registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.
Als u weigert een cookie te installeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:
Bij Internet Explorer: tabblad gereedschap/internetopties. Klik op ‘Privacy’ en kies ‘Alle cookies blokkeren’. Klik op ‘OK’.
Bij Netscape: tabblad bewerken/voorkeuren. Klik op ‘Geavanceerd’ en kies ‘Cookies uitschakelen’. Klik op ‘OK’.
9. Toepasselijk recht en jurisdictie
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website van LFI Anvers is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.
10. De belangrijkste wetten in kwestie
De Franse wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de Franse wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en vrijheden.
De Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.
11. Lexicon
Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde website.
Persoonsgegevens: ‘gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben’ (artikel 4 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).